W Technikum Architektoniczno - Budowlanym - 2014 r.

IMG 2226 IMG 2229 IMG 2230 IMG 2233
IMG 2234 IMG 2235 IMG 2239 IMG 2240
IMG 2241 IMG 2243 IMG 2246